پراکندگی جغرافیایی بافت های فرسوده شهر تهران

منطقه ۱

01

منطقه ۲

02

منطقه ۳

03

منطقه ۴

04

منطقه ۵

05

منطقه ۶

06

منطقه ۷

07

منطقه ۸

08

منطقه ۹

09

منطقه ۱۰

10

منطقه ۱۱

11

منطقه ۱۲

12

منطقه ۱۳

13

منطقه ۱۴

14

منطقه ۱۵

15

منطقه ۱۶

16

منطقه ۱۷

17

منطقه ۱۸

18

منطقه ۱۹

19

منطقه ۲۰

20

منطقه ۲۱

21

منطقه ۲۲

22

برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی استان تهران / www.trudo.ir