تجربه گروه در بافت فرسوده

گروه توسعه نوسازی بافت فرسوده خانه سبز در طی سالهای گذشته تجربه های متفاوتی در زمینه نوسازی بافت فرسوده بدست آورده است که از جمله آنها می توان به انجام بیش از ۲۰ پلاک تکی و تجمعی در قالب پروژه های تملکی و مشارکتی می باشد.

پراکندگی جغرافیایی این پروژه ها به شرح زیر است: