گروه توسعه نوسازی خانه سبز کیست؟

گروه توسعه نوسازی خانه سبز در حقیقت با محوریت گروه شرکت های هدهد زنده رود و حمایت برندهای برتر بخش خصوصی شکل گرفته و اعضای گروه با هدف کارآفرینی در توليد مسكن ارزان قيمت شهري در بافتهاي فرسوده و ناپايدار، مشاركت مردم ، نگاهي محله محور و تكيه بر استانداردهاي روز مهندسي گرد يكديگر جمع شده اند. گروه خانه سبز تلاش دارد در این مسیر سایر برندهای برتر را نیز با خود همراه نماید تا روند پیشرفت را تسریع بخشد. این گروه تلاش می کند با فعالیتی کارآفرینانه حلقه واسط و نخ تسبیح میان گروه های پنج گانه دارای نقش در نوسازی بافت های فرسوده شامل:

  1. صاحبان ایده و انگیزه
  2. سرمایه گذاران بخش خصوصی (برندهای برتر)
  3. مردم و شهروندان درون منطقه ای
  4. متولیان دولتی
  5. بهره برداران نهایی

باشد. 

Chart1