چشم انداز خانه سبز:

گروه توسعه نوسازی خانه سبز، بزرگترین شرکت خصوصی فعال با بیشترین سهم در نوسازی بافت های فرسوده در ایران.


ماموریت خانه سبز:

سرمایه گذاری و توسعه کارآفرینی در نوسازی بافت های فرسوده با حرکت به سمت صنعتی سازی و کاربرد تکنولوژی های نو در ایران.


رسالت خانه سبز:

خـانه سـبز با رسالت

  • تولید مسـکن در مناطق مرکزی و ناپایدار شهر با محوریت محله و مشارکت مردم.
  • طراحی، سـاخت و بهره برداری با استانداردهای روز مهندسی.
  • ایجاد و توسعه بستری امن و آرام جهت ورود و حمایت صاحبان برند از نوسازی بافت های فرسوده.