فراخوان همکاری مشترک با صاحبان ایده و انگیزه

ایده سرمایه گران سنگ است که جز اهل فن از اهمیت و ارزش آن برای تحول و یا حل مشکلی دیرینه آگاه نیستند. ایده که حاصل تفکر متمرکز و مستمر می باشد جز با شناخت دقیق از ماهیت موضوع به دست نمی آید. با این وصف گروه توسعه نوسازی ضمن آگاهی از اهمیت و ارش ایده های نو صاحبان آنان را به ورود ایده های خویش به عرصه نوسازی بافت فرسوده دعوت می نماید. این ایده های می تواند در به کارگیری مصالح نو و یا تکنولوژی های جدید در ساخت و یا ارائه راهکار در زمینه برداشتن موانع نوسازی باشد.

از سوی دیگر هیچ ایده ای تا یافتن مجری و صاحب انگیزه به سرانجام اجرا نمی رسد. در حقیقت نیروی انسانی صاحب انگیزه و مسوولیت پذیر است که ایده را به سرمنزل مقصود می رساند. ما در گروه توسعه نوسازی بافت فرسوده به شدت از همکاری با این انسانهای صاحب انگیزه استقبال می کنیم. بنابراین چناچه دارای انگیزه ای قوی در فعالیت در حوزه بافت فرسوده هستید دستان ما را پیشاپیش در دستان خود بدانید.

گروه توسعه نوسازی بافت فرسوده دارای تجربه‌های گران‌سنگی در این حوزه است و از آنجا که یکی از چشم‌اندازهای آتی خود در همکاری های مشترک  می‌داند تصمیم به توسعه فعالیت‌های خود در این زمینه با مشارکت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی علاقمند دیگر گرفته است.  از این رو دست همکاری خود را به سوی تمامی علاقمندان و صاحبان ایده و انگیزه دراز می‌کند تا با همراهی یکدیگر منشا خدمات موثر در این حوزه باشیم.

درصورتی که خود را صاحب ایده ای در این زمینه می‌دانید و یا از انگیزه کافی برای فعالیت در یکی از شاخه‌های این حوزه می باشید با ما با شماره ۵-۸۸۶۷۶۱۷۳ و یا پست الکترونیک pr@khanesabz.ir  ارتباط برقرار نمایید. همچنین می توانید با تکمیل فرم مربوطه ما را مطلع فرمایید.