فراخوان همکاری مشترک با متولیان دولتی

دولت به عنوان متولی و سیاست گذار کلان در زمینه بافت های فرسوده نقش بسیار کلیدی و شاخصی را بر عهده دارد. دولت نشان داده است که به عنوان نهاد سیاست گذار و نه مجری مداخله کننده بهتر می تواند در این حوزه ایفای نقش نماید. حضور دولت به صورت مستقیم به عنوان متولی، مجری و کارفرما در بافت فرسوده در پیش از این با تجربه های خوشایندی همراه نبوده است اما میدان دادن به بخش خصوصی و حمایت از شرکت‌های ساختمانی و ساز وکار سازمانی دارای پتانسبل نوسازی در مقابل روش های سنتی می تواند گزینه بسیار مطلوبی برای اجرا باشد. به یاری طلبیدن شرکت های ساختمانی برای گره گشایی از کلاف پیچیده مشکل بافت فرسوده توسط نهاد های دولتی عمر درازی ندارد اما خود نشانه ای روشن و امیدوار کننده در تحول در این بخش است.

گروه توسعه نوسازی خانه سبز می‌کوشد تا با فعالیت سازمانی خود در توسعه نوسازی بافت های فرسوده رسالت خود در رسیدن به چشم‌انداز نهایی خویش که همانا بزرگترین گروه متعلق بخش خصوصی فعال با بیشترین سهم در نوسازی بافت های فرسوده در ایران است، را به انجام رساند از این رو در این راه چتر حمایت معنوی و پشتیبانی نهادهای متولی بافت فرسوده را به یاری طلبیده تا این همکاری مشترک به نتایج موثر و قابل اتکا در بافت فرسوده منجر شود.

همکاری های مشترک یاد شده می تواند در موارد زیر عملی شود:

 ورود و مشارکت بخش خصوصی در سیاست گذاری های کلان در حوزه بافت فرسوده.

  1. تعریف پروژه های مشترک تملیکی و تجمیعی پلاک های فرسوده.
  2. انجام پژوهش های مشترک به منظور شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوسازی بافت فرسوده.
  3. برگزاری طرح های آزمایشی در توسعه نوسازی بافت فرسوده.

جهت اعلام آمادگی برای همکاری مشترک با تکمیل فرم مربوطه ما را مطلع فرمایید.