فراخوان همکاری مشترک با مشارکت کنندگان درون منطقه ای

نوسازی بافت های فرسوده معمولا در دو قالب پروژه های تملیکی و یا پروژه های مشارکتی صورت می پذیرد. این نوع پروژه‌ها دارای ویژگی های زیر هستند:

 پروژه های تملیکی

پروژه های تملیکی پروژه هایی هستند که در آن پلاک و یا پلاک های فرسوده توسط یک شخص و یا گروه سرمایه گذار تملک شده و نوسازی می گردد. در این حالت تمامی واحد آپارتمان های حاصل از عملیات نوسازی متعلق به شخص و یا گروه سرمایه گذار می باشد.

 پروژه های مشارکتی

پروژه های مشارکتی پروژه هایی هستند که در آنها مالک پلاک یا پلاک های فرسوده به جهت فقدان منابع کافی برای نوسازی و یا عدم توانایی فنی کافی با مشارکت شخص و یا گروه سرمایه گذار به صورت توامان اقدام به نوسازی  می نمایند و واحد آپارتمان های حاصل از عملیات نوسازی بالمناصفه میان آنها توزیع می گردد.

 تجربه گروه توسعه نوسازی نشان داده است که به دلایل زیر پروژه های مشارکتی دارای ویژگیهای کاربردی تر نسبت به پروژه‌های تملیکی می باشند:

  1. پروژه های مشارکتی نیازمند منابع ریالی کمتری نسبت به پروژه های تملیکی برای مالکین و یا سرمایه گذاران می باشند.
  2. پروژه های مشارکتی به دلیل حضور مالک یا مالکین در فرآیند نوسازی از سرعت و دقت بالاتری برخوردارند.
  3. پروژه های مشارکتی تعلقات خاطر مالک و مالکین به پلاک فرسوده ای که با آن دارای هویت و خاطرات هستند را حفظ می نماید و ایشان را در واحد آپارتمانهای نوسازی شده سهیم میگرداند تا همچنان رابطه افراد آن خانواده با محله و اطرافیان برقرار باشد.

 اما مشکلی که در این پروسه همکاری وجود دارد آن است که مشارکت عموما در بافت فرسوده بین مالکین با دلالان و یا شبه سازندگان سنتی صورت می پذیرد که از اطمینان کافی برای این نوع همکاری برخوردار نیستند. شبه سازندگان سنتی از یکسو به صورت تجربی فعالیت کرده و از دانش فنی و تخصصی برخوردار نیستند و از سوی دیگر واحدهای نوسازی شده آن از مقاومت و استحکام کافی برخوردار نیست که با این کار واحد فرسوده دیگری را بر روی پلاک فرسوده قبلی تجدید بنا می کنند.

 گروه توسعه نوسازی خانه سبز با پشتوانه غنی نیروی انسانی متخصص با فراخوان پلاک های فرسوده آمادگی خود را برای مشارکتی واقعی مبتنی بر سرعت، دقت و استحکام اعلام می دارد. واحدهای نوسازی شده توسط این گروه در طی دو سال گذشته نشان دهنده تفاوت های شاخص فنی، اقتصادی و زمان اجرا با واحدهای اجرا شده توسط شبه سازندگان سنتی است.