دستورالعمل دفاتر خدمات نوسازي جهت بهره برداري

دستورالعمل سازوكار تشكيل، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوسازي محدوده‌ها و محلات باف‍‍تهاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غيررسمي

بند۱: تعاريف

الف- دفاتر خدمات نوسازي محدوده‌ها و محلات: دفاتر خدمات نوسازي محدوده‌ها و محلات به دفتري اطلاق مي‌گردد كه پس از احراز شرايط مندرج در اين دستورالعمل مجوز فعاليت جهت انجام خدمات مربوطه دريافت نمايد.

ب- محدوده مورد عمل دفاتر: محدوده بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي است كه به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد.

پ- مجوز فعاليت: مجوز فعاليت دفاتر است كه توسط شهرداري‌ها در اين دستورالعمل با رعايت ضوابط مربوط جهت فعاليت در محدوده‌اي معين براي دفاتر صادر مي‌شود.

ت- مرجع صدور مجوز و نظارت: شهرداري وظيفه صدور مجوز دفاتر و نظارت برفعاليت دفاتر در چارچوب ضوابط مندرج در اين دستورالعمل را به عهده دارد.

بند۲- دفاتر پس از اخذ مجوز فعاليت برابر ضوابط اين دستورالعمل مجاز به فعاليت در محدوده‌هاي تعيين شده زير نظر شهرداري مربوطه مي‌باشند.

بند ۳- شرح خدمات دفاتر

دفاتر موضوع اين دستورالعمل در سه حوزه روان‌سازي، كارگزاري و مديريت در محدوده‌هاي تعيين شده تحت نظارت مستمر شهرداري‌ به شرح ذيل فعاليت مي‌نمايند.

–         الف: ايجاد ارتباط با مردم و نمايندگان آنان و تشكل‌هاي محلي به‌منظور استفاده بهينه از توانايي‌هاي ساكنان محله و نيز بالا بردن سطح آگاهي آنان از تسهيلات، امتيازات و بخشودگي‌هاي قابل دريافت از طريق اطلاع‌رساني، آموزش و ترويج در زمينه‌هاي مرتبط

–         ب: فراهم آوردن زمينه و بستر مشاركت دربين مالكان، ساكنان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از توسعه‌گران و مجريان از طريق اعتمادسازي، ظرفيت‌سازي و توسعه انواع روش‌هاي مشاركت، متناسب با ويژگي‌هاي خاص هر محله و محدوده

–         ج: كارگزاري امور مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي دخيل در قالب تسهيل كليه امور تفويضي و يا ارجاعي از سوي دستگا‌ه‌هاي مذكور از قبيل انجام صدور مراحل صدور پروانه ساختماني، پايان كار، امور ثبتي، برقراري انشعابات جديد و نظاير آن.

–         د: انجام مطالعات امكان‌سنجي، پيشنهاد برنامه‌هاي عملياتي و اولويت‌بندي ارائه خدمات مورد نيازبهسازي، نوسازي و توانمندسازي محدوده‌هاي مورد عمل به دستگاه‌هاي اجرايي

–         ﻫ : پيگيري ارائه خدمات فني و مهندسي موردنياز در راستاي اجراي پروژه هاي بهسازي و نوسازي به مالكان، ساكنان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده‌هاي مورد عمل از طريق مراجع ذي‌صلاح

–         و: مديريت اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي عملياتي ارتقاء و گسترش زيرساخت‌ها و توسعه و بهبود خدمات شهري در محدوده‌هاي مورد عمل با استفاده از توان بخش خصوصي

–         ز: مديريت جلب و جذب انواع سرمايه‌هاي خرد و كلان با استفاده از روش‌هاي تامين مالي و مشاركتي براي پروژه‌هاي الگو و محرك توسعه در محدوده‌هاي مورد عمل

–         ح: مستند سازي فرايندها، روش‌ها و اقدامات مربوط به بهسازي و نوسازي محلات و محدوده‌هاي مورد عمل و تهيه بانك اطلاعات حسب مورد

–         ط: ساير مواردي كه طبق مقرارت و ضوابط قابل واگذاري به اين دفاتر مي‌باشد.

بند۴- سازوكار تشكيل و اعطاي مجوز فعاليت دفاتر

–         متقاضيان بايستي ظرفيت، امكانات و ساختار لازم براي انجام خدمات مندرج در بند ۳ را فراهم آورده تا پس از بررسي و تاييد شهرداري مجوز فعاليت خود را دريافت نمايند.

–         شهرداري‌ تعداد دفاتر مورد نياز در محدوده نوسازي محلات را تعيين و از طريق اطلاع‌رساني (فراخوان عمومي) واجدين شرايط را به همكاري دعوت مي‌نمايد.

–         شهرداري بعد از اخذ مدارك و بررسي مستندات ارسالي و احراز شرايط متقاضيان و اخذ تضمين حسن انجام كار حسب مورد و متناسب با ميزان فعاليت، حداكثر ظرف مدت يكماه موظف است مجوز فعاليت متقاضي دفاتر را براي ۲ سال صادر ‌نمايد. بديهي است مجوز مذكور پس از انقضا مدت اعتبار و با احراز شرايط، وفق ضوابط اين دستورالعمل براي مدت مشابه توسط شهرداري قابل تمديد خواهد بود.

متقاضيان اخذ مجوز فعاليت بايستي داراي شرايط زير باشند:

–         دارا بودن تجربه كاري در زمينه فعاليت‌هاي عمران شهري

–         داراي ساختار نيروي انساني با تخصص در رشته‌هاي مرتبط شهرسازي اعم از برنامه‌ريزي شهري، طراحي شهري، جغرافياي شهري، معماري، عمران، علوم اجتماعي و ارتباطات و محيط زيست و همچنين حقوقي، مالي و اقتصادي

–         دارا بودن پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي استان براي حداقل يكي از موسسين

–         حداقل دو نفر از مديران موسس دفتر بايستي داراي يكي از تخصص‌هاي مرتبط در بند فوق باشند.

–         نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اشتغال در دستگاه‌هاي دولتي وشهرداري براي مديران دفتر

تبصره: اولويت‌بندي متقاضيان مطابق جدول پيوست توسط مرجع صادر كننده مجوز براساس امتياز مكتسبه انجام خواهد شد.

بند ۵- ضوابط نظارتي

–         شهرداري‌هاي مربوطه موظفند حداكثر ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، ضوابط نظارتي، تعرفه خدمات، اخذ وجوه از مراجعين و ميزان حق الزحمه متعلقه به دفاتر را تدوين و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه جهت اجرا به دفاتر ابلاغ نمايند. بديهي است عدم رعايت ضوابط مندرج در اين دستورالعمل موجب لغو مجوز فعاليت خواهد شدو در صورت لغو مجوز از تاريخ ابلاغ، مديران مكلفند از ارائه هر گونه خدمات خودداري نموده و حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز امور معوقه را تسويه و گزارش اقدامات را به واحد ذيربط مستقر در شهرداري اعلام نمايند.

–         دفاتر در صورت انصراف از ادامه همكاري مكلفند تقاضاي انصراف خود را به شهرداري ارسال نمايند.

–         دفاتر و پرسنل تحت امر، تحت هيچ عنوان مجاز به دريافت وجوهي علاوه بر تعرفه‌هاي تعيين شده از مراجعين نمي‌باشند.

–         دفاتر و مديران آن متضامناً درقبال مدارك اخذ شده از متقاضيان خدمات، وجوه دريافتي و تامين امنيت اطلاعاتي مردم و دستگاه‌ها مسئول بوده و ضمن حفظ و حراست از كليه موارد ذكر شده، درصورت بروز هرگونه قصور و تساهل و تخلف كه موجب بروز خسارت يا مفقود شدن مدارك شود وفق اقدام مراجع قضايي مكلف به جبران خسارات وارد شده و جلب رضايت زيان ديده مي‌باشند.

–         مديران دفاتر موظفند يك نسخه كامل از دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي تخصصي مرتبط را در محل دفتر به صورت مرتب نگهداري نموده و يك نسخه كامل را در معرض ديد عموم در تابلو قرار دهند، همچنين به كاركنان، متصديان تحت سرپرستي و ساير عوامل اجرايي خود آموزش لازم را براي اجراي صحيح و دقيق آنها مبذول دارند.

–         مديران دفاتر موظف‌اند درآمد ارائه خدمات را مطابق تعرفه هاي ابلاغي از طرف مشتريان (دستگاه‌هاي خدمات‌رسان و درخواست‌كنندگان) كه توسط شوراي اسلامي شهر به تصويب مي‌رسد روزانه وصول و به حساب‌هاي تعيين شده مشخص واريز نمايند.

–         مديران دفاتر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موظفند برنامه ساعت رسمي كار و خدمات قابل ارائه و تعرفه‌هاي مصوب را در محل قابل رويت مراجعان الصاق نمايند.

–         مديران دفاتر مكلف‌ به هرگونه همكاري با بازرسان و ناظرين اعزامي از سوي وزارت كشور و شهرداري‌ها مي‌باشند.

–         مديران مكلف‌اند حداكثر ۳ماه پس از مدت تعيين شده از تاريخ صدور مجوز، فعاليت خود را آغاز نموده و با تجهيز و بكارگيري نرم‌افزار و سخت‌افزارهاي موردنياز، اقدامات را به متقاضيان ارائه نمايند در غير اين صورت نسبت به لغو مجوز آنان اقدام خواهد شد.

–         مديران دفاتر تحت هيچ عنوان از عناوين حقوقي حق انتقال و واگذاري كلي و يا جزئي مجوز را به شخص ديگري نخواهد داشت.

–         مديران دفاتر موظفند كليه كاركنان و پرسنل تحت امر خود را بيمه نمايند.

–         در صورت اثبات هرگونه تخلف در مراجع قضايي از سوي دفاتر در ارائه خدمات، شهرداري مي‌تواند علاوه بر لغو مجوز صادره، برمبناي احكام صادر شده توسط محاكم يا مراجع قضايي زيان‌هاي وارده را از محل تضمين ماخوذه برداشت نمايد.

بند ۶- ساير موارد

–         منابع درآمدي دفاتر از محل حق‌‌الزحمه خدمات خود به مردم براساس تعرفه‌هاي مصوب شوراي اسلامي هر شهر در موارد عمومي يا قراردادهاي في‌مابين در موارد اختصاصي با دستگاه‌هاي مربوطه از جمله قراردادهاي كارگزاري خواهد بود.

–         دفاتر مي‌توانند هرگونه كمك و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي بين‌المللي و سازمان‌هاي خيريه را با رعايت قوانين و مقرارت دريافت نمايند.

–         نظارت و ارزيابي اجراي دستورالعمل حاضر بر عهده شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران بوده و در صورت نياز نسبت به بازنگري دستورالعمل با همكاري وزارت كشور اقدام خواهد شد.

–         كليه دفاتر موجود موظفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ساختار تشكيلاتي خود را با شرايط و ضوابط دستورالعمل حاضر تطبيق دهند در غير اين صورت از ادامه فعاليت آن توسط شهرداري مربوطه جلوگيري به عمل خواهد آمد.

جدول اولويت‌بندي متقاضيان دفاتر خدمات نوسازي.  محدوده‌ها و محلات بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غيررسمي

رديف

عنوان

امتياز

۱

تجربه كاري دفتر در فعاليت‌هاي عمران شهري

به ازاء هر سال تجربه كاري مرتبط زير ۵ سال

۵

۵ سال سابقه

۲۵

۷ سال سابقه

۳۰

۱۰ سال سابقه

۳۵

۲

رشته تحصيلي مديران و كارشناسان تمام وقت به تعداد (بدون تكرار رشته تحصيلي)

حداكثر ۳۵

برنامه‌ريزي شهري، طراحي شهري، جغرافياي شهري، معماري، عمران و رشته‌هاي مرتبط، علوم اجتماعي و ارتباطات و محيط زيست و همچنين حقوقي، مالي و اقتصادي

مقطع دكتري ( به ازاء هر مدرك ۷ امتياز)

مقطع كارشناسي ارشد (به ازاء هر مدرك ۵ امتياز)

مقطع كارشناسي (به ازاء هر مدرك ۳ امتياز)

كاردان‌هاي فني (به ازاء هر مدرك ۲ امتياز)

۳

امكانات پشتيباني دفتر

مالكيت دفتر (به ازاء هر ۱۰مترمربع ۵/۰ امتياز)

حداكثر ۵

تجهيزات اداري اعم از رايانه، چابگر، نمابر، اسكنر و … (به ازاء هر دستگاه ۱ امتياز)

حداكثر ۵

۴

استقرار دفتر در محدوده مورد عمل

۲۰

              جمع امتياز

۱۰۰

– جهت اخذ مجوز فعاليت دفاتر خدمات نوسازي، بايد حداقل امتياز ۷۰ كسب گردد.

pdflogoنسخه PDF دستورالعمل دفاتر خدمات نوسازی بافت فرسوده