رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام، زمانی میسر خواهد بود که افرادی در میان دیگر آحاد جامعه با خطرپذیری به نوآوری دست بزنند و با این کار، روش ها و راه حل های جدید و کارآمد را جایگزین راهکارهای ناکارآمد و کم بهره قبلی کنند. (ژوزف شومپیتر – پدر علم کارآفرینی)

گروه توسعه نوسازی خانه سبز