چند لحظه تامل...

نوسازی بافت فرسوده رسالتی اجتماعی، انسانی، شرعی و عقلانی است که بر عهده هر فرد حقیقی و یا سازمان حقوقی است تا حتی با نوسازی یک متر مربع از آن به ایفای نقشی انسان دوستانه کمک کنند.

پراکندگی ۷۶۰۰۰ هکتاری بافت فرسوده در کشور
تهران: ۴۶۰۰ هکتار
اصفهان: ۷۰۰۰ هکتار
فارس: ۳۹۰۰ هکتار
خراسان رضوی: ۴۷۰۰ هکتار
خوزستان: ۵۵۸۰ هکتار
آذربایجان غربی: ۳۰۱۴ هکتار
آذربایجان شرقی: ۴۰۰۰ هکتار
کرمان: ۴۶۰۲ هکتار
مرکزی: ۱۱۳۹ هکتار